Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

13/08/2019 15:49

Thực hiện Luật Lưu trữ và Quy định số 270 -QĐ/TW, ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ đảng, tổ chức lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ cấp uỷ trong tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu đại hội đảng bộ các cấp đã cơ bản được triển khai thực hiện tốt; hồ sơ đại hội lập tương đối đầy đủ cả về thành phần và nội dung tài liệu, phản ánh được quá trình chuẩn bị, diễn biến và kết thúc đại hội, được thu thập về các kho lưu trữ cấp uỷ để tập trung quản lý theo quy định; góp phần tích cực, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cũng như yêu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức và xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, bất cập, như: Việc lập hồ sơ đại hội đảng ở một số cấp ủy chưa được thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình chuẩn bị đến diễn biến và kết thúc đại hội. Thành phần và loại hình tài liệu đại hội đã lập chủ yếu là tài liệu giấy và tài liệu điện tử, có rất ít và hầu như không có các loại tài liệu ảnh, băng ghi âm, ghi hình và các vật mang tin khác về đại hội. Hồ sơ tài liệu đại hội (nhất là cấp huyện và cấp cơ sở) nhìn chung là chưa đạt yêu cầu, còn thiếu nhiều tài liệu, sai về thể thức và thẩm quyền ban hành văn bản, hầu hết các văn bản đại hội chưa được đăng ký số văn bản, sắp xếp tài liệu trong hồ sơ chưa đúng với hướng dẫn; thời gian nộp hồ sơ đại hội vào kho lưu trữ cấp uỷ còn chậm so với quy định.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Để việc lập hồ sơ đại hội có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và thống nhất nộp lưu hồ sơ vào kho lưu trữ cấp uỷ đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác lưu trữ, sớm khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Lưu trữ; Quy định số 270 -QĐ/TW, ngày 06/12/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35 -CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội.

2. Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai việc lập hồ sơ đại hội ngay từ khi các cơ quan, tổ chức bước vào công tác chuẩn bị đại hội; tổ chức hội nghị quán triệt, xây dựng kế hoạch tiếp nhận hồ sơ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hồ sơ đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào kho lưu trữ cấp uỷ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, thực hiện tại các đơn vị; tổng hợp báo cáo về công tác lập hồ sơ đại hội sau khi đại hội kết thúc.

3. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia chuẩn bị, tổ chức, phục vụ đại hội các cấp có trách nhiệm lập đầy đủ các hồ sơ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công phụ trách, thực hiện các chế độ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ theo đúng quy định, cụ thể như sau:

- Văn phòng cấp ủy có trách nhiệm lập hồ sơ các tài liệu về chỉ đạo, hướng dẫn ch­ung về đại hội; quá trình chuẩn bị, tổ chức, diễn biến phục vụ đại hội; đồng thời phối hợp với Tiểu ban văn kiện lập hồ sơ tài liệu về chuẩn bị các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành và các báo cáo khác trình đại hội; giúp Tiểu ban bảo vệ - phục vụ lập hồ sơ tài liệu về chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, địa điểm, công tác bảo vệ phục vụ tổ chức đại hội.

- Ban Tổ chức có trách nhiệm giúp Tiểu ban nhân sự và phối hợp với Văn phòng cấp ủy cùng cấp lập hồ sơ tài liệu về chuẩn bị nhân sự đại hội, nhân sự đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

- Ban Tuyên giáo có trách nhiệm giúp Tiểu ban tuyên truyền - khánh tiết và phối hợp với Văn phòng cấp ủy cùng cấp lập hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng phục vụ đại hội.

- Uỷ ban kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ tài liệu về giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội, tài liệu về công tác kiểm tra phục vụ đại hội; tài liệu về tham gia chuẩn bị nhân sự uỷ ban kiểm tra cấp uỷ khoá mới.

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở lập hồ sơ đại hội từ khi chuẩn bị, diễn biến, kết thúc đại hội của các chi, đảng bộ cơ sở và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào kho lưu trữ cấp uỷ theo quy định.

4. Việc lập hồ sơ đại hội được tiến hành trong suốt quá trình từ khi chuẩn bị đến khi tiến hành và kết thúc đại hội, do đó, tài liệu đưa vào hồ sơ đại hội bao gồm những bản thảo, bản gốc, bản chính của báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội, văn bản có bút tích của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp uỷ; bản thảo, bản gốc, bản chính tài liệu về nhân sự ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ mới, về chuẩn bị nhân sự dự đại hội đại biểu cấp trên, về công tác tổ chức phục vụ đại hội.

5. Thời hạn nộp lưu tài liệu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào kho lưu trữ cấp uỷ theo phân cấp quản lý, chậm nhất là 01 tháng sau khi đại hội kết thúc.

Yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./

Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.