Báo Lào Cai Online
Hotline: 02143.840.046 - 0986575708

Chính trị

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Tham mưu hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ

14/10/2019 15:11

LCĐT - Những năm qua, công tác tổ chức, cán bộ được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có những chủ trương đúng đắn, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc Trường Chính trị tỉnh.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Đặng Phi Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV; sự lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; nỗ lực phấn đấu hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các nhóm giải pháp, xây dựng và triển khai hàng loạt các đề án quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Nổi bật là Đề án số 16 về “Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2015 – 2020”; Đề án số 21 về “Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 -2020”; Đề án số 22 “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”; Đề án số 23 về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh”...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một loạt các quy chế, quy định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó tập trung vào khắc phục những hạn chế, sơ hở để công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ngày càng căn cơ, nền nếp, bài bản và hiệu quả hơn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; góp phần kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, ngăn chặn tệ chạy chức, chạy quyền.

Sự tham mưu, giúp việc của của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét để ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác các phòng trực thuộc cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, biên chế, cơ cấu vị trí việc làm và mối quan hệ công tác các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh; phân công cấp ủy viên các cấp phụ trách tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng viên phụ trách hộ gia đình thuộc Đảng bộ tỉnh; việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách xã, phường, thị trấn thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đang tham mưu tích cực về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, tinh giản biên chế; đổi mới quy trình công tác cán bộ, trong đó nổi bật là đổi mới một bước trong quy trình bổ nhiệm cán bộ bằng cách thi tuyển lãnh đạo, quản lý. Thể hiện qua Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo với đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương về Đề án vị trí việc làm.

Trong đánh giá cán bộ, với sự tham mưu của Ban Tổ chức, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 32 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Áp dụng quy định mới về đánh giá cán bộ, công chức theo thẩm quyền, trách nhiệm, với từng nhóm đối tượng, theo quy trình chặt chẽ đã khắc phục được tình trạng đánh giá chạy theo thành tích, qua loa chiếu lệ, cào bằng, góp phần khuyến khích động viên cán bộ công chức có động cơ làm việc, chấp hành quy định của Nhà nước và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ theo đúng nguyên tắc, bám sát các quan điểm chỉ đạo của cấp trên và của Tỉnh ủy. Với phương châm quy hoạch cán bộ phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí quy hoạch, đáp ứng cơ cấu ba độ tuổi ở mỗi chức danh quy hoạch và bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, tuổi trẻ... ngày càng tăng.

Về  thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU về “Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững về tổ chức, mạnh về đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2015 - 2020”, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Lào Cai đã giảm được 211 đầu mối, trong đó 64 đầu mối trực thuộc các cơ quan hành chính và 148 đầu mối đơn vị sự nghiệp; giảm 159 vị trí lãnh đạo. Tỉnh cũng đã mạnh dạn sáp nhập Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải, hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, sắp xếp lại Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, sáp nhập thành công một số trường chuyên nghiệp của tỉnh vào Đại học Thái Nguyên.

Ngoài việc thường xuyên bổ sung quy hoạch, hàng năm Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế. Hơn 4 năm qua, toàn tỉnh đã tào tạo, bồi dưỡng cho gần 10.000 lượt cán bộ, trong đó có sự ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ngoài ra còn tham mưu bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính theo tiêu chuẩn chức danh gần 7.000 lượt người; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước đạt chuẩn và trên chuẩn cho hơn 2.900 cán bộ, công chức; cử đi đào tạo 5 tiến sỹ; 169 thạc sỹ... Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đã được trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh lãnh đạo quản lý, chức danh nghề nghiệp viên chức; đồng thời rèn luyện đạo đức, thái độ thực hiện công vụ, góp phần nâng cao năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc.

Việc đổi mới công tác tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày ngày trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị, đáp ứng các mục tiêu phát triển mang tầm chiến lược của tỉnh.

Thạch Thảo
Mã bảo mật

Tổng Biên tập: Ngô Văn Hinh, Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Hoàng - Đặng Viết Xuyên. Trụ sở: Tầng 6, khối 4, phố 30 tháng 4, P.Bắc Lệnh, T.P Lào Cai.

Giấy phép xuất bản số: 41/GP-BTTTT cấp ngày 28/01/2016; Điện thoại: 0214.3840.046 - Fax: 0214.3840.921; Email: baolaocaidientu@gmail.com

Ghi rõ nguồn “Báo Lào Cai điện tử” khi sử dụng thông tin trang này.