TỈNH UỶ LÀO CAI

BAN TỔ CHỨC

*

Số 437-TB/BTCTU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đợt 1 năm 2017

 

Căn cứ Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”; Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 02/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2017.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai thông báo tổ chức thi tuyển các chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, như sau:

1- Đối tượng:

1.1- Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong danh sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2015 - 2020.

1.2- Cán bộ đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong quy hoạch các chức danh tương đương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

1.3- Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đã được quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển ở các cơ quan Trung ương và ở địa phương khác có đơn và hồ sơ đăng ký dự thi.

1.4- Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực (Ban Thường vụ) Tỉnh ủy đồng ý.

2- Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

Ngoài các tiêu chuẩn chung về cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 02/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai; cán bộ tham gia dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể sau:

2.1- Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật hoặc sư phạm kỹ thuật và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

- Đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện; phó khoa, phòng trở lên trực thuộc các trường chuyên nghiệp; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.

- ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

2.2- Đối với chức danh Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, các chuyên ngành về quản lý, quản trị, lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội.

- Đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện.

- Có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, có ít nhất 03 năm giữ các chức danh phó trưởng các phòng, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện trở lên.

- Đã qua lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy trực thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy; lãnh đạo phòng trực thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoặc sở nội vụ và phòng nội vụ cấp huyện.

3- Hồ sơ đăng ký dự thi:

3.1- Đơn đăng ký dự tuyển.

3.2- Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C/TCTW-98 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp), được cơ quan nơi cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

3.3- Bản sao lý lịch gốc đảng viên, có chứng thực của cấp ủy quản lý hồ sơ (đối với những chức danh yêu cầu là đảng viên).

3.4- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

3.5- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

3.6- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn, có chứng thực của cơ quan chức năng;

3.7- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, chi ủy và đảng ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về tiêu chuẩn cán bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong 03 năm gần nhất.

3.8- Văn bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) của cấp ủy quản lý cán bộ theo phân cấp.

3.9- Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.10- Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

3.11- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

3.12- Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

4- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 04/12/2017 đến hết ngày 19/12/2017.

4.2- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Địa chỉ: Trụ sở Khối 1, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5- Thẩm định hồ sơ dự tuyển, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi

5.1- Thẩm định hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 19 đến ngày 21/12/2017.

5.2- Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi vào ngày 25/12/2017.

5.3- Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi: Từ ngày 26/12/2017 đến hết ngày 08/01/2018.

6- Tổ chức thi

6.1- Thời gian tổ chức thi viết: Dự kiến ngày 11/01/2018.

6.2- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: Dự kiến xong trước ngày 31/01/2018./.

 

Nơi nhận:

- Các cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Lào Cai;

- Đài PTTH tỉnh;

- Lưu VT, TCCB.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

Đặng Phi Vân