TỈNH UỶ LÀO CAI

*

Số  104 -KH/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày 02 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đợt 1 năm 2017

--------------

 

I- Căn cứ xây dựng kế hoạch

1- Thông báo Kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”;

2- Công văn số 3135-CV/VPTW, ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương về việc “Triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”;

3- Công văn số 2424/BNV-CCVC, ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”;

4- Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”;

5- Kết luận số 369-KL/TU, ngày 03/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tại tỉnh Lào Cai;

6- Kết luận số 415-KL/TU, ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về về việc thí điểm tuyển chọn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đợt 1 năm 2017.

II- Các chức danh thi tuyển

1- 01 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai;

2- 01 Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

III- Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện

1- Đối tượng dự thi

1.1- Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong danh sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giai đoạn 2015 - 2020.

1.2- Cán bộ đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong quy hoạch các chức danh tương đương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

1.3- Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đã được quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển ở các cơ quan Trung ương và ở địa phương khác có đơn và hồ sơ đăng ký dự thi.

1.4- Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Thường trực (Ban Thường vụ) Tỉnh ủy đồng ý.

2- Tiêu chuẩn, điều kiện chung

2.1- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng. Không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quy định tại Nghị quyết số 04-NQ/TW  của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

2.4- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ.

2.5- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển. Có bằng tốt nghiệp cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Có các chứng chỉ bồi dưỡng kiến quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ phù hợp theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang, thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

2.6- Có kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý các ngành phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển.

2.7- Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

2.8- Có 5 năm công tác trở lên trong ngành, hoặc lĩnh vực có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với vị trí cần thi tuyển và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.

2.9- Có sức khỏe tốt, bảo đảm đảm nhiệm vị trí công tác. Tính đến thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm thì ít nhất phải đủ 5 năm công tác (có tuổi đời không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ).

2.10- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án, cơ chế, chính sách, các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác. Có năng lực tham mưu cho thủ trưởng trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản mang tính chiến lược, áp dụng lâu dài trong toàn tỉnh về lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Có khả năng dự báo, năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực phụ trách.

2.11- Có khả năng chủ trì hội nghị, hội thảo, khảo sát những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn để tiến hành tổng kết thực tiễn. Có khả năng tiếp xúc, làm việc hiệu quả với các cơ quan báo chí truyền thông.

2.12- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

2.13- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

3- Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

3.1- Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật hoặc sư phạm kỹ thuật và có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

- Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

- Đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện; phó khoa, phòng trở lên trực thuộc các trường chuyên nghiệp; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.

- Có ít nhất 03 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

3.2- Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành tổ chức, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, các chuyên ngành về quản lý, quản trị, lao động tiền lương, luật, kinh tế và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội.

- Đang giữ chức danh phó trưởng phòng trở lên trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện.

- Có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý, có ít nhất 03 năm giữ các chức danh phó trưởng các phòng, ban, ngành cấp tỉnh hoặc trưởng phòng cấp huyện trở lên.

- Đã qua lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy trực thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy; lãnh đạo phòng trực thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy hoặc sở nội vụ và phòng nội vụ cấp huyện.

IV- Nội dung, hình thức thi

1- Nội dung, hình thức thi được quy định tại Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Lào Cai”.

2- Chủ đề xây dựng đề án

2.1- Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của trường, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Trường Cao đẳng Lào Cai thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như khu vực Tây Bắc.

2.2- Đối với chức danh Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Ban, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Ban Tổ chức Tỉnh ủy có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

*Yêu cầu về nội dung đề án: Phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tư duy ý tưởng mới (kể cả tham khảo, áp dụng kinh nghiệm trong và ngoài nước) để đề xuất những quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp (có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhóm giải pháp) có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện tốt nội dung chủ đề của đề án.

V- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1- Đơn đăng ký dự tuyển.

2- Sơ yếu lý lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C/TCTW-98 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp), được cơ quan nơi cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

3- Bản sao lý lịch gốc đảng viên, có chứng thực của cấp ủy quản lý hồ sơ (đối với những chức danh yêu cầu là đảng viên).

4- Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

5- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

6- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn, có chứng thực của cơ quan chức năng;

7- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo, chi ủy và đảng ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về tiêu chuẩn cán bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong 03 năm gần nhất.

8- Văn bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chỉnh trị hiện nay) của cấp ủy quản lý cán bộ theo phân cấp.

9- Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10- Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

11- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

12- Trường họp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho phép dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

VI- Thời gian thực hiện thi tuyển

1- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1.1- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04/12/2017 đến hết ngày 19/12/2017.

1.2- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Địa chỉ: Trụ sở Khối 1, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2- Thẩm định hồ sơ dự tuyển, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi

2.1- Thẩm định hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 19 đến ngày 21/12/2017.

2.2- Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi vào ngày 25/12/2017.

2.3- Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi: Từ ngày 26/12/2017 đến hết ngày 08/01/2018.

3- Tổ chức thi

3.1- Thời gian tổ chức thi viết: Dự kiến ngày 11/01/2018.

3.2- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: Dự kiến xong trước ngày 31/01/2017.

VI-  Tổ chức thực hiện

1- Các đơn vị có chức danh thi tuyển: Tạo điều kiện để người đủ điều kiện dự thi tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển.

2- Các đơn vị có người dự thi: Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi chuẩn bị đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

3- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

3.1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Tham mưu trình Hội đồng thi thành lập các Ban, Bộ phận, Tổ giúp việc trước ngày 05/12/2017.

- Giúp Hội đồng thi trong suốt quá trình tổ chức thi tuyển. Tổng hợp điểm thi của các thí sinh, báo cáo Hội đồng thi.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo hoặc quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển theo quy định.

3.2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức thông tin báo chí công khai vị trí các chức danh thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

3.3- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi tuyển.

3.4- Văn phòng Tỉnh ủy

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho việc tổ chức thi tuyển.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức ghi hình, ghi âm toàn bộ quá trình các thí sinh trình bày đề án tại Hội đồng và lưu trữ để làm công cụ giám sát Hội đồng thi và phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại khi cần.

4- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (04b);

- Các BCS đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh và tương đương;

- Các đảng bộ trực thuộc tỉnh;

- Các cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Lào Cai;

- Đài PTTH tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Chuyên viên TH;

- Lưu VT-VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Đã ký

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vịnh