TỈNH UỶ LÀO CAI

HĐ THI TUYỂN CHỨC DANH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

*

Số  17-TB/HĐ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

kết quả điểm thi tŕnh bày đề án,

Kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai

--------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 02/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thi tuyển chức danh cán bộ lănh đạo, quản lư diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư;

Ngày 28/5/2018, tại Trường Chính trị tỉnh, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai đă tổ chức thi tŕnh bày đề án, Kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai; ngày 29/5/2018 tại pḥng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng thi tuyển đă bóc niêm phong phiếu chấm điểm và tổng hợp điểm trước sự chứng kiến của Ban Giám sát kỳ thi tuyển chức danh lănh đạo, quản lư diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư đợt 1, kết quả tổng điểm b́nh quân của các ứng viên cụ thể như sau:

1. Ứng viên Phạm Đức B́nh, Trưởng pḥng Đào tạo – Nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Lào Cai, đạt 86,0 điểm.

2. Ứng viên Nguyễn Thị Kim Nhung, Trưởng pḥng Đào tạo – Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, đạt 78,15 điểm.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- Thành viên Hội đồng thi,

- Thành viên Ban giám sát,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (04b),

- Trường Cao đẳng Lào Cai,

- Đài Phát thanh - Truyền h́nh tỉnh,

- Báo Lào Cai,

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy,

- Cổng Thông tin điện tử BTC Tỉnh ủy,

- Lănh đạo Văn pḥng Tỉnh uỷ,

- Ứng viên Phạm Đức B́nh, Nguyễn Thị Kim Nhung,

- Lưu Văn pḥng Tỉnh ủy.

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

kiêm

THƯ KƯ HỘI ĐỒNG THI

 

 

Đă kư

 

 

 

 

Đặng Phi Vân