TỈNH UỶ LÀO CAI

*

Số 2183-TB/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày  01 tháng 06 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh

Phó Giám đốc Sở Tài chính

---------

 

Căn cứ Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thi tuyển chức danh cán bộ lănh đạo, quản lư diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư, đợt 2”; Thông báo số 2092-TB/TU ngày 28/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ các ứng viên tham gia dự tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của Tổ thẩm định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo các ứng viên có tên sau đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 26/9/1974, dân tộc: Kinh; quê quán: Ḥa Tân, Tuy Ḥa, Phú Yên; tŕnh độ chuyên môn: Đại học Quản trị Kinh doanh, ngành Kế toán Kiểm toán, Thạc sỹ Quản lư Kinh tế; lư luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh B; tin học: B; chứng nhận bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3; quản lư nhà nước: Chuyên viên chính; chức vụ hiện nay: Chánh Văn pḥng, Sở Tài chính.

2. Đồng chí Ngô Minh Quế, sinh ngày 15/4/1968, dân tộc: Kinh; quê quán: Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; tŕnh độ chuyên môn: Đại học Giao thông vận tải, ngành Xây dựng cầu đường, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; lư luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh B; tin học: B; quản lư nhà nước: Chuyên viên chính; chứng nhận bồi dưỡng QPAN đối tượng 3; chức vụ hiện nay: Trưởng pḥng Quản lư Đầu tư, Sở Tài chính.

3. Đồng chí Lê Xuân Tiến, sinh ngày 22/8/1974, dân tộc: Kinh; quê quán: Tân Phong, B́nh Xuyên, Vĩnh Phúc; tŕnh độ chuyên môn: Học viện Tài chính, ngành Kế toán; lư luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh B; tin học: Bằng Trung học Quản lư Kinh tế Công nghiệp, ngành Tin học quản lư; quản lư nhà nước: Chuyên viên chính; chứng nhận bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3; chức vụ hiện nay: Trưởng pḥng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính.

          Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để các ứng viên biết, chuẩn bị các nội dung tham gia dự thi, các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (04b),

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính,

- Đài Phát thanh – Truyền h́nh tỉnh,

- Báo Lào Cai, CTTĐT Tỉnh ủy,

- Lănh đạo Văn pḥng Tỉnh uỷ,

- Các đ/c có tên trong văn bản,

- Lưu Văn pḥng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ 

 

Đă kư 

 

  

 

   Nguyễn Văn Vịnh