TỈNH UỶ LÀO CAI

*

Số  550-KL/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày  01 tháng 06 năm 2018

 

 

KẾT LUẬN

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về việc tổ chức thi tuyển cán bộ lănh đạo, quản lư

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư đợt 2

---------

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ năm mươi hai dưới sự chủ tŕ của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe và thảo luận nội dung Tờ tŕnh số 312-TTr/BTCTU, ngày 31/5/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1. Đồng ư điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiếp tục thông báo nộp hồ sơ dự tuyển; các ứng viên đă nộp hồ sơ chưa đủ điều kiện, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển (Thời gian thông báo nộp hồ sơ dự tuyển đến hết tháng 6/2018).

2. Điều chỉnh tiêu chuẩn cụ thể áp dụng cho chức danh thi tuyển lănh đạo, quản lư diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư đợt 2, thực hiện thống nhất theo Quy định số 15-QĐ/TU ngày 10/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lănh đạo, quản lư.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (03 bản),

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính,

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Đài Phát thanh – Truyền h́nh tỉnh,

Báo Lào Cai,

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy,

- Lănh đạo Văn pḥng Tỉnh ủy,

- Chuyên viên tổng hợp VPTU,

- Lưu Văn pḥng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

Đă kư

  

 

 

   Nguyễn Văn Vịnh