TỈNH UỶ LÀO CAI

*

Số  2046 -TB/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

về việc phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi chức danh

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai

-------

 

Căn cứ Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 02/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc thi tuyển chức danh cán bộ lănh đạo, quản lư diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư đợt 1 năm 2017; Thông báo số 1775-TB/TU ngày 28/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ các ứng viên tham gia dự tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai.

Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ của Tổ thẩm định, Thường trực Tỉnh ủy thông báo các ứng viên có tên sau đây đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai:

1. Đồng chí Phạm Đức B́nh, sinh ngày 29/5/1982, dân tộc: Kinh; tŕnh độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí; lư luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh B; Tin học: B; chứng chỉ: Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lănh đạo, quản lư tỉnh Lào Cai; bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lư cơ sở dạy nghề; bồi dưỡng kiến thức quốc pḥng, an ninh đối tượng 3; chức vụ hiện nay: Trưởng pḥng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Lào Cai.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh ngày 24/3/1972, dân tộc: Kinh; tŕnh độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lư Giáo dục; lư luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh B2; Tin học: B; giảng viên chính hạng II; chứng chỉ: Đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; bồi dưỡng nghiệp vụ lănh đạo v́ sự công bằng xă hội; bồi dưỡng nghiệp vụ phát huy nội lực cộng đồng; bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lư đào tạo; bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lănh đạo, quản lư tỉnh Lào Cai; bồi dưỡng kiến thức quốc pḥng, an ninh đối tượng 3; chức vụ hiện nay: Trưởng pḥng Đào tạo - Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai.

Thông báo để các ứng viên biết, chuẩn bị các nội dung tham gia dự thi, các cơ quan, đơn vị biết tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (04b);

- Sở Nội vụ;

- Đài Phát thanh - Truyền h́nh tỉnh;

- Báo Lào Cai;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai;

- Lănh đạo Văn pḥng Tỉnh uỷ;

- Chuyên viên TH, KTXHVPTU;

- Lưu VT-VPTU.

                   T/M BAN THƯỜNG VỤ

                    BÍ THƯ

 

 

                    Đă kư

 

 

 

 

                        Nguyễn Văn Vịnh