TỈNH UỶ LÀO CAI

*

Số  133 -KH/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lào Cai, ngày  09 tháng 4 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

thi tuyển chức danh cán bộ lănh đạo, quản lư

diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư đợt 2

---------

 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

1. Thông báo Kết luận số 202-TB/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lănh đạo, quản lư cấp vụ, cấp sở, cấp pḥng”.

2. Công văn số 3135-CV/VPTW, ngày 16/01/2017 của Văn pḥng Trung ương về việc “Triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lănh đạo, quản lư cấp vụ, cấp sở, cấp pḥng”.

3. Công văn số 2424/BNV-CCVC, ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lănh đạo, quản lư cấp vụ, cấp sở, cấp pḥng”.

4. Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lănh đạo, quản lư cấp sở, cấp pḥng tỉnh Lào Cai”;

5. Thông báo số 1878-TB/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo kế hoạch thi tuyển cán bộ lănh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư đợt 2.

II. Các chức danh thi tuyển

1. 01 Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác thể dục, thể thao.

2. 01 Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách lĩnh vực quản lư đầu tư, tài chính - ngân sách.

III. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện

1. Đối tượng dự thi

1.1- Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong danh sách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Giám đốc Sở Tài chính giai đoạn 2015 - 2020.

1.2- Cán bộ đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong quy hoạch các chức danh tương đương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

1.3- Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đă được quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển ở các cơ quan Trung ương và ở địa phương khác có đơn và hồ sơ đăng kư dự thi.

1.4- Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được tập thể lănh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đồng ư.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

2.1- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xă hội. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.2- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lư lịch rơ ràng; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.3- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham ô, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi tham ô, tham nhũng. Không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quy định tại Nghị quyết số 04-NQ/TW  của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

2.4- Có ư thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không vụ lợi; gương mẫu về đạo đức, lối sống, được cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác tín nhiệm; có khả năng quy tụ, tập hợp quần chúng, là trung tâm đoàn kết nội bộ.

2.5- Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển. Có bằng tốt nghiệp cao cấp, cử nhân lư luận chính trị. Có các chứng chỉ bồi dưỡng kiến quản lư nhà nước, tin học, ngoại ngữ phù hợp theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn pḥng phục vụ cho công tác.

2.6- Có kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm lănh đạo, quản lư các ngành phù hợp với vị trí chức danh thi tuyển.

2.7- Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

2.8- Có 05 năm công tác trở lên trong ngành hoặc lĩnh vực có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với vị trí cần thi tuyển và phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm lănh đạo, quản lư, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển.

2.9- Có sức khỏe tốt, bảo đảm đảm nhiệm vị trí công tác. Tính đến thời điểm cấp có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm th́ ít nhất phải đủ 05 năm công tác (có tuổi đời không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ).

2.10- Có khả năng nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án, cơ chế, chính sách, các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác. Có năng lực tham mưu cho thủ trưởng tŕnh Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản mang tính chiến lược, áp dụng lâu dài trong toàn tỉnh về lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Có khả năng dự báo, năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực phụ trách.

2.11- Có khả năng chủ tŕ hội nghị, hội thảo, khảo sát những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn để tiến hành tổng kết thực tiễn. Có khả năng tiếp xúc, làm việc hiệu quả với các cơ quan báo chí truyền thông.

2.12- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lư lịch cá nhân rơ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

2.13- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các h́nh thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

3.1. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách công tác thể dục, thể thao.

- Có tŕnh độ Đại học trở lên, có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Thể dục, thể thao hoặc hoặc Sư phạm thể dục, thể thao,...

- Quản lư nhà nước: Đă hoàn thành chương tŕnh bồi dưỡng chuyên viên chính trở lên.

- Tŕnh độ ngoại ngữ: Tŕnh độ B trở lên.

- Tŕnh độ Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn pḥng trong quản lư, điều hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh lănh đạo cấp pḥng trở lên.

- Đă được bồi dưỡng kiến thức quốc pḥng - an ninh đối tượng 3 trở lên.

3.2. Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách lĩnh vực quản lư đầu tư, tài chính - ngân sách.

- Có tŕnh độ Đại học trở lên có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành kinh tế: Tài chính, Kế toán,...

- Quản lư nhà nước: Đă hoàn thành chương tŕnh bồi dưỡng chuyên viên chính trở lên.

- Tŕnh độ ngoại ngữ: Tŕnh độ B trở lên.

- Tŕnh độ Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn pḥng trong quản lư, điều hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh lănh đạo cấp pḥng trở lên.

- Đă được bồi dưỡng kiến thức quốc pḥng - an ninh đối tượng 3 trở lên.

IV. Nội dung, h́nh thức thi

1. Nội dung, h́nh thức thi được quy định tại Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lănh đạo, quản lư cấp sở, cấp pḥng tỉnh Lào Cai”.

2. Xây dựng đề án

Chủ đề cụ thể của đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo đến các ứng viên dự tuyển và công khai trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh.

V. Hồ sơ đăng kư dự tuyển

1. Đơn đăng kư dự tuyển.

2. Sơ yếu lư lịch (cá nhân tự khai theo mẫu 2C/TCTW-98 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp), được cơ quan nơi cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng kư dự tuyển.

3. Bản sao lư lịch gốc đảng viên, có chứng thực của cấp ủy quản lư hồ sơ (đối với những chức danh yêu cầu là đảng viên).

4. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

5. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng kư dự tuyển.

6. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn, có chứng thực của cơ quan chức năng.

7. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lănh đạo, chi ủy và đảng ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về tiêu chuẩn cán bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong 03 năm gần nhất.

8. Văn bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) của cấp ủy quản lư cán bộ theo phân cấp.

9. Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đ́nh.

11. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kư dự tuyển.

12. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng kư tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác th́ phải có ư kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lư nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ư cho phép dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

VI. Thời gian thực hiện thi tuyển

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1.1- Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng kư dự tuyển: Từ ngày 09/4/2018 đến hết ngày 24/4/2018.

1.2- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Địa chỉ: Trụ sở Khối 1, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Thẩm định hồ sơ dự tuyển, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi

2.1- Thẩm định hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 04/5/2018.

2.2-  Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự thi từ ngày 07/5/2018 đến 11/5/2018.

2.3- Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi: Từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 28/5/2018.

2.4- Giao chủ đề đề án cho các ứng viên: Dự kiến ngày 15/5/2018.

2.5- Nhận đề án các ứng viên: 18/6/2018.

3. Tổ chức thi

Thời gian tổ chức thi viết và thi tŕnh bày đề án: Dự kiến xong trước ngày 30/6/2018.

VII.  Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị có chức danh thi tuyển: Tạo điều kiện để người đủ điều kiện dự thi t́m hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai tṛ, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển.

2. Các đơn vị có người dự thi: Tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện khác để người dự thi chuẩn bị đề án, tham gia dự thi đầy đủ.

3. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

3.1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

- Chủ tŕ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thi tuyển cán bộ lănh đạo, quản lư diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lư.

- Tham mưu tŕnh Hội đồng thi thành lập các Ban, Bộ phận, Tổ giúp việc.

- Giúp Hội đồng thi trong suốt quá tŕnh tổ chức thi tuyển. Tổng hợp điểm thi của các thí sinh, báo cáo Hội đồng thi.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu tŕnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo bổ nhiệm có thời hạn đối với người trúng tuyển theo quy định.

3.2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức thông tin báo chí công khai vị trí các chức danh thi tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh.

3.3- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi tuyển.

3.4- Văn pḥng Tỉnh ủy

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí cho việc tổ chức thi tuyển.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức ghi h́nh, ghi âm toàn bộ quá tŕnh các thí sinh tŕnh bày đề án tại Hội đồng và lưu trữ để làm công cụ giám sát Hội đồng thi và phúc khảo hoặc giải quyết khiếu nại khi cần.

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ tŕ, phối hợp với Văn pḥng Tỉnh ủy bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lănh đạo, quản lư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (03b);

- Các BCS đảng, Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh và tương đương;

- Các đảng bộ trực thuộc tỉnh;

- Các cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Báo Lào Cai;

- Đài PTTH tỉnh;

- Lănh đạo Văn pḥng Tỉnh uỷ;

- Chuyên viên TH, KTXH;

- Lưu VT-VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Đă kư

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Vịnh